/nl-nl/vacatures
Vacatures zoeken in
in
Zoeken

Privacyverklaring voor sollicitanten

Deze verklaring informeert je over de persoonsgegevens die we van je verzamelen en de wijze waarop we die gegevens gebruiken binnen ons wervingsproces (al dan niet via de online Recruitment Tool (de ‘Werving’).

De verklaring is van kracht sinds 25 mei 2018.

Wie zijn wij

Shurgard Europe VOF (‘Shurgard’ of ‘Wij’) is een onderneming die gevestigd is te Breedveld 29, 1702 Dilbeek, België, en geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder registratienummer 0884.371.665.

Als gegevensbeheerder respecteren we je recht op privacy en verwerken we uitsluitend persoonlijke informatie die jij aan ons hebt verstrekt, overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals beschreven in deze verklaring. (De toepasselijke wet- en regelgeving omvat (i) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679) (‘AVG’); en (ii) alle andere bestaande of nieuwe toepasselijke wetten die betrekking hebben of van invloed zijn op het verwerken van informatie van een levende persoon en privacy).

Heb je vragen over de wijze waarop we je persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken, of andere vragen over privacy? Stuur dan een e-mail naar dataprotection@shurgard.eu.

In Duitsland hebben we een Data Protection Officer (DPO): Kleinermann & Sohn GmbH, gevestigd te Max-Planck-Str.9, 52499 Baesweiler, Duitsland. Je kunt contact opnemen via het e-mailadres info@das-datenschutz-team.de.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we van je

Als onderdeel van de Werving (met inbegrip van het verzenden van persoonlijke informatie naar ons via onze online Recruitment Tool) kunnen we de volgende informatie van je verzamelen:

 • Je naam;
 • Je leeftijd en geslacht;
 • Je adres;
 • Je telefoonnummer en e-mailadres;
 • Je beroep;
 • Je werkvoorkeuren en competenties;
 • Je salaris en verwachtingen;
 • Je cv en de inhoud ervan.

De wijze waarop we je informatie kunnen opslaan en gebruiken

Wij of externe gegevensverwerkers die namens ons handelen (voornamelijk dienstverleners die ons wervingsproces op contractbasis ondersteunen, zoals bedrijven die technologische diensten verlenen) kunnen de bovengenoemde persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om onze Recruitment Tool beschikbaar te maken voor jou, en om te reageren op je sollicitatie op een vacature en een eventuele wervingsprocedure die je bij ons bent gestart af te kunnen ronden;
 • indien je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, om je persoonsgegevens te bewaren en contact met je op te nemen over toekomstige vacatures die je zouden kunnen interesseren.

We zullen je persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of anderszins openbaar maken aan derden.
Indien een derde echter ons bedrijf en/of onze activa (nagenoeg) volledig verwerft, kunnen wij je persoonlijke gegevens aan deze derde verstrekken in het kader van de overname. Ook kunnen we je persoonlijke gegevens verstrekken wanneer we verplicht worden om dit te doen volgens de toepasselijke wetgeving, door een overheidsinstantie of door een rechtshandhavingsinstantie.

Bewaartermijn

Overeenkomstig de hieronder vermelde principes zullen we persoonsgegevens verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de in deze verklaring vermelde doeleinden, tenzij bewaring is vereist voor andere belangrijke doeleinden, waaronder, maar niet uitsluitend, naleving van onze wettelijke verplichtingen, het afhandelen van klachten en het oplossen van geschillen.

 • Sollicitanten die worden aangenomen als medewerker van Shurgard: hun persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van het dienstverband en daarna zo lang als wettelijk is vereist of toegestaan;
 • Sollicitanten die niet worden aangenomen voor een specifieke vacature, en die niet hebben ingestemd met het bewaren van hun persoonsgegevens voor toekomstige vacatures: hun persoonsgegevens worden verwijderd zodra het sollicitatieproces voor de vacature in kwestie is afgerond;
 • Sollicitanten die niet worden aangenomen voor een specifieke vacature, maar wel hebben ingestemd met het bewaren van hun persoonsgegevens voor toekomstige vacatures: hun persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van 2 jaar aansluitend op de eerste sollicitatie van de sollicitant via deze Recruitment Tool;

Internationale overdrachten

Persoonlijke informatie die we tijdens het wervingsproces verzamelen wordt niet overgedragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Voor meer informatie over het verzamelen van persoonsgegevens via het gebruik van onze website, door middel van cookies, verwijzen we naar ons algemene privacy- en cookiebeleid. Dat is te vinden via de volgende link: https://www.shurgard.nl/juridische-informatie/privacy-en-cookiesbeleid.

Veiligheid

Shurgard heeft gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijke vernietiging of schade en onopzettelijk verlies.

Je rechten

Je hebt de volgende rechten:

 1. het recht op toegang tot de persoonsgegevens die we van je hebben;
 2. het recht om ons te vragen om achterhaalde of onjuiste persoonsgegevens die we van je hebben gratis bij te werken of te corrigeren;
 3. indien de verwerking alleen met toestemming mag plaatsvinden, het recht om je toestemming te allen tjide in te trekken, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken teniet wordt gedaan;
 4. het recht om persoonsgegevens te laten wissen indien aan de voorwaarden van artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) is voldaan;
 5. het recht op beperking van de verwerking indien aan de voorwaarden van artikel 18 van de AVG is voldaan;
 6. het recht op gegevensoverdraagbaarheid, voor zover de voorwaarden van artikel 20 van de AVG op je van toepassing zijn;
 7. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, voor zover van toepassing overeenkomstig artikel 21 van de AGV;
 8. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
 9. het recht om je af te melden, kosteloos en op eerste verzoek, voor alle direct-marketingcommunicatie die wij (met jouw toestemming) kunnen sturen.

Je kunt deze rechten (uitgezonderd sectie 8(h) van deze verklaring) te allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen naar dataprotection@shurgard.eu.